Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Gaby + Jochen Meissner, Postweg 12, 19249 Lübtheen, Email: meissnerhansjoachim (at) gmail.com. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. vragen aan de verantwoordelijke persoon) maakt deze website gebruik van een SSL- of SSL-protocol. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de string “https://” en het slotsymbool in uw browserbalk.

2) Verzameling van gegevens bij bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

Onze bezochte website

Datum en tijd op het moment van toegang

Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte

Gebruikte browser

Gebruikt besturingssysteem

Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken zij bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het websitebezoek.

Wij kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen onze website voor u interessanter te maken. Hiervoor worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als wij samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u afzonderlijk en apart geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in elk geval in de onderstaande paragrafen wordt verzameld.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen met

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden gewist na de definitieve afhandeling van uw aanvraag; dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

5) Rechten van de betrokkene

5.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten voor de betrokkene (recht op toegang en interventie) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO: U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit. de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd welke garanties er bestaan overeenkomstig art. 46 van de GDPR indien uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;

Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO: U hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van onvolledige gegevens die wij over u bewaren;

Recht op wissen volgens Art. 17 DSGVO: U hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te vragen indien de vereisten van Art. 17 para. 1 van de GDPR. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;

Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR: Indien u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of uitwissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht op herroeping van verleende toestemming in overeenstemming met art. 7 lid. 3 DSGVO: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet;

Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, hebt u – onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel – het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

5.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS HOGER GERECHTVAARDIGD BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING BEDOELD IS VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. KUNT U HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN STOPZETTEN.

5) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handels- en belastingrecht). Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de totstandkoming van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang meer is om ze te blijven opslaan.